Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Privacybeleid Wijkhelden

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via het contactformulier.

Gebruik van persoonsgegevens

Afhankelijk van de wijze waarop u zich inschrijft op onze website, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • naam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • geboortedatum
 • geslacht
 • IBAN (niet van vrijwilligers)
 • IP-adres

Deze verwerken wij om u de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan Wijkhelden en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website.

 • om uw materiaalbestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan.
 • om uw klacht of uw reactie op een klacht te verwerken.
 • om u te benaderen over uw klacht omdat we daar onderzoek naar willen doen of er (geanonimiseerd) over willen publiceren.
 • om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of brieven per post.
 • om uw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan acties van Wijkhelden.
 • om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.
 • om onze websites te verbeteren.
 • Het IBAN bankrekeningnummer gebruiken wij uitsluitend voor de betaling van de, door u opgegeven, looprondegelden.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de levering van het door u bestelde materiaal. Deze bestelling wordt afgehandeld door een medewerker van de gemeente waarin u woont. Eventueel kunnen wij ook gebruik maken van een derde partij voor de afhandeling van een bestelling en geven we uw gegevens door aan deze partij om de bestelling bij u te bezorgen.

Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht zou worden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Wanneer u aangeeft te willen stoppen (dit kan met behulp van het formulier in uw account) verwijderen wij uw account, inclusief de gegevens van de teamleden die door u zijn ingevoerd.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Minderjarigen

Als u 16 jaar of jonger bent, dan mag u uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als u een account hebt kunt u daarop inloggen om uw gegevens in te zien. Eventuele wijzigingen kunt u doorgeven via het contactformulier.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan hebt u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 23 mei 2018.